Uslovi korišćenja

Nazad

UPOZORENJE : Pristupanjem servisu “Daljinac“ na internet sajtu daljinac.telegraf.rs ili preko mobilnih Servis (Telegraf.rs, Daljinac) (u daljem tekstu: „ Daljinac“) podrazumeva se da prihvatate ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), te da dajete svoj pristanak i da ste izričito saglasni sa odredbama ovde sadržanim, kao i da ste upoznati sa činjenicom da će vas sadržaj ovih Uslova obavezivati.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste stariji od 18 godina.

Ukoliko ne prihvatate ili niste saglasni sa Uslovima ovde iznetim, nemojte koristiti navedeni internet servis niti instalirati navedenu aplikaciju.

Preambula :

Servis Daljinac je dostuan na web portalu daljinac.telegraf.rs ili preko mobilnih aplikacija Telegraf rs. i Daljinac i omogućava korisnicima praćenje multimedijalnih sadržaja kao što su televizija/video/audio/tekst/grafika/podaci, koji su distribuirani od strane kablovskog operatora – privrednog društva Kopernikus Technology d.o.o. Beograd.

1. Održavanje i rad cloud servisa

1.1. Internet Group je odgovoran za izradu i održavanje servisa Daljinac i to korisničkog interfejsa na web-u uz odgovarjuće mobilne aplikacije koje ustupa kablovskom operatoru Kopernikus Technology d.o.o. Beograd na korišćenje radi prenosa multimedijalnog sadržaja, uz nadoknadu i na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji zaključenog između njih.

Internet Group i Kopernikus ne snose nikakvu odgovornost za sadržaj, kvalitet, dostupnost i ispravnost multimedijalnih sadržaja korisnicima od strane servisa Daljinac.

1.3. Preduslov korišćenja usluge servisa Daljinac je kompatibilna platforma (browser, mobilni operativni sistem...) kao i internet konekcija odgovarajuće brzine budući da se sadržaj distribuira isklučivo putem interneta. Svi tehnički preduslovi korišćenja servisa i podaci o odgovarajućim uređajima i operativnim sistemima su podložni promenama.

2. Korišćenje Servisa Daljinac

2.1. Registracijom za upotrebu servisa Daljinac stupate u ugovorni odnos sa Kopernikus Technology d.o.o. Beograd. Internet Group daje korisnicima ličnu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korišćenje predmetne usluge, zadržavajući sva prava intelektualne svojine na korisničkom interfejsu samog servisa (web i mobilnih aplikacija) . Kompletan sadržaj web portala i mobilnih aplikacija je zaštićen sa stanovišta autorskog prava i svaka neovlašćena upotreba bilo kog dela može predstavljati povredu autorskog prava i prava intelektualne svojine.

2.2. Korisnicima nije dozvoljeno da kopiraju, menjaju, prave izvedena dela, vrše reverzni inženjering i dekompilaciju ili na drugi način pokušavaju da izdvoje izvorni (source) kod aplikacije ili njenog dela.

2.3. U koliko korisnik želi da prekine pretplatniči odnos (važi samo za SMS i PayPal plaćanja) za servis Daljinac neophodno je da: - Ukoliko je u pitanju SMS pretplata: pošalje SMS poruku “TVSTOPDALJINAC” na broj 8080, nako čega korisnikov telefon neće biti zaduživan za obračunski period, a ujedno neće imati ni pristup servisu Daljinac nakon završetka aktivnog plaćenog perioda za upotrenu servisa - Ukoliko je u pitanju PayPal pretplata: Na linku izabere opciju “Preapproved payments” na kojoj će biti izlistana i pretplata na uslugu Daljinac koju je potrebno izabrati pa klikom na “Cancel” prekinuti. Nakon ove aktivnosti korisnikov PayPal nalog neće biti zaduživan za obračunski period, a ujedno neće imati ni pristup servisu Daljinac nako završetka aktivnog plaćenog perioda za upotrebu servisa.

3. Kontakt

Sva pravna komunikacija u vezi ovih Uslova mora biti upućena:

-za funkcionalnost web portala i mobilnih aplikacija

privrednom društvu Internet Group d.o.o. Beograd

Ul. Savski nasip br. 7

11 070 Novi Beograd, Republika Srbija

-za multimedijalni sadržaj

privrednom društvu Kopernikus d.o.o. Novi Beograd

Ul. Jurija Gagarina br.206

11 070 Novi Beograd, Republika Srbija

Internet Group i Kopernikus su obavezni da svu e-mail, pisanu i telefonsku korespodenciju obavljaju putem email adrese, telefonskog broja i adrese prebivališta ostavljene od strane korisnika prillikom registracije. U slučaju ostavljanja pogrešnih kontakt podataka za korespodenciju, Internet Group i Kopernikus ne odgovaraju za gubitak informacija i/ili nemogućnost slanja određenog obaveštenja.

4. Ostali uslovi korišćenja

4.1. Korisnici servis Daljinac pruža mogućnost da izvrše potrebnu registraciju unošenjem svog imena, prezimena, broja mobilnog telefona i željene lozinke. Isključivo na navedeni broj mobilnog telefona će im putem SMS-a biti poslat aktivacioni kod koji će korisnici morati da unesu putem web ili mobilnog interfejsa na servisu Daljinac kako bi verifikovali svoju registraciju.

4.2. Nakon uspešne verifikacije registracije, korisnici imaju obavezu da izvrše izbor među ponuđenim načinima plaćanja, nakon čega će im biti omogućen pristup servisu Daljinac.

4.3. U slučaju nemogućnosti pristupa web portalu daljinac.telegraf.rs ili u slučaju nemogućnosti instalacije mobilnih aplikacija Telegraf.rs i Daljinac, Internet Group odgovara u skladu sa odeljkom 10.

4.4. Korisnik je dužan da, nakon što sazna da su njegovi podaci za registraciju zloupotrebljeni, bez odlaganja obavesti putem forme Podrška ili mail adrese support@daljinac.rs radi blokiranja pristupa njegovom korisničkom nalogu. Za štetu koja bude pričinjena korisniku usled neovlašćene upotrebe njegovih pristupnih podataka, Internet Group će odgovarati jedino u skladu sa odeljkom 10.

4.5. Pojedini delovi i načini korišćenja servisa Daljinac mogu biti uređeni relevantnim imperativnim propisima, uključujući ali neograničavajući se na dalje navedene odredbe.

4.6. Korisnici koriste servis Daljinac na sopstvenu odgovornost i Internet Group ne može biti i nije odgovoran za direktnu, posrednu, slučajnu štetu ili izmaklu dobit koja proizilazi iz ili je na bilo koji način povezana sa servisom Daljinac, web portalom daljinac.telegraf.rs ili mobilnim aplikacijama Telegraf.rs i Daljinac. Jedini i ekskluzivni pravni lek za nezadovoljstvo korišćenjem ovog internet sajta je prestanak njegovog korišćenja.

5. Zaštita podataka o ličnosti

5.1. Internet Group i Kopernikus će, kao odgovorna lica za obradu podataka o ličnosti, obrađivati podatke o ličnosti korisnika u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, pri čemu će ih naročito prikupljati, skladištiti, koristiti, skenirati, čuvati, menjati, kopirati, prenositi, otkrivati i umnožavati samo u obimu u kome je to potrebno za instalaciju i uspešno korišćenje servisa Daljinac.

5.2. Sve podatke prikupljene od strane korisnika Internet Group i Kopernikus će koristiti isključivo za pružanje ovde navedene usluge. Korisnici su dužni da ostave obavezujuće podatke o ličnosti tokom registracije.

5.3. Sve zahteve u vezi sa dobijanjem informacija o podacima o ličnosti, zahteve za izmenom i/ili brisanjem podataka o ličnosti, korisnik može uputiti direktno putem email adrese support@daljinac.rs .

5.4. Internet Group i Kopernikus koriste međunarodno priznatu tehnologiju u cilju zaštite podataka korisnika od neovlašćenog pristupa. Za bezbednost podataka koji se prenose putem interneta, Internet Group je odgovoran samo u smislu odeljka 10.

5.5. Saglasnost u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti – mogućnost opoziva u bilo koje vreme: Korisnik ovim putem izjavljuje da je saglasan, uz pravo da saglasnost opozove u bilo kom trenutku, sa tim da Internet Group i Kopernikus prikupljaju njegove lične podatke (i to: ime i prezime, e-mail adresu, broj(eve) telefona) te da koristi te podatke za sastavljanje personalizovanih informacija. Korisnik izjavljuje da je saglasan da poveri Internet Group-u i Kopernikus-u obradu ovde navedenih ličnih podataka.

5.6. Korisnik ima pravo da ovde datu saglasnost opozove u bilo koje vreme, i to u pisanoj formi ili putem e-mail adrese support@daljinac.rs . Pisani opoziv se može poslati poštom na sledeću adresu: Internet Group d.o.o. Beograd, ul. Savski nasip br. 7, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija.

5.7. Radi prilagođavanja internet sajta daljinac.telegraf.rs željama korisnika Internet Group prati kolačiće (Cookies) na računaru korisnika. Cookies su tekstualne datoteke koje se smeštaju na hard disk računara korisnika. Koriste se za skladištenje korisničkih imena, lozinki i podešavanja, i personalizuju stranicu u skladu sa skonostima Korisnika. Oni se koriste kako bi sadržaj ponude prilagodili individualnim željama i prikupljaju nelične informacije kao što su: internet strane koje Korisnici posete i linkove koji su posećeni. U svakom pretraživaču internet strana (browser) postoji mogućnost brisanja kolačića.

5.8. Internet Group može po potrebi, iz bezbednosnhi razloga i u skladu sa zakonom, prikupljati i IP adrese korisnika.

5.9. Registracijom, instalacijom i korišćenjem servisa Daljinac smatra se da je korisnik u celosti pročitao, razumeo i da je saglasan sa ovim odeljkom o zaštiti podataka o ličnosti, te da daje svoj pristanak i saglasnost za prikupljanje ličnih podataka i njihovu obradu u svrhu, na način i od strane privrednih društava Internet Group i Kopernikus, kako je gore navedeno.

6. Cena

6.1. Shodno zaključenom ugovoru o poslovnoj saradnji između Internet Group-a i Kopernikus-a, Internet Group je ovlašćen da vrši obračun i naplatu usluge isporuke multimedijalnog sadržaja preko svog web portala daljinac.telegraf.rs ili preko mobilnih aplikacija Telegraf.rs i Daljinac. Korisnici su obavezni da plate naknadu za korišćenje servisa koja je definisana trenutno važećim cenovnikom usluge dostopnim na internet sajtu daljinac.telegraf.rs, i to putem (1) sms uplate; (2) platne kartice; (3) PayPal-a ; (4) vaučera; (5) naplatni servisi kompanija Apple i Google. O svim provizijama i dodatnim troškovima, korisnici će biti obavešteni pre same uplate, neuključujući troškove provizije banaka i pošte koje je uplatilac dužan da snosi prilikom plaćanja.

6.2. Kopernikus ima pravo da zadrži uplatu izvršenu od strane korisnika i pod uslovom da usluga prenosa multimedijalnog sadržaja ne bude isporučena, odnosno ukoliko ista bude isporučena nekvalitetno odnosno uz određene nedostatke. Uplata može biti zadržana čak iako navedeni servis bude nedostupan određeno vreme iz bilo kog razloga i u slučaju jednostranog raskida bilo od koje strane.

7. Prenos multimedijalnog sadržaja

7.1. Internet Group i Kopernikus ne snosi odgovornost za kvalitet i sadržaj multimedijalnog sadržaja koji se prenosi putem servisa Daljinac.

7.2. U slučaju nedostatka u radu servisa, Korisnik je ovlašćen da prigovor uputi na mejl adresu: support@daljinac.rs ili na kontakt telefon +381 11 209 68 47.

7.3. Internet Group i Kopernikus mogu u bilo koje vreme, bez ikakvog obrazloženja, prekinuti vršenje svoje poslovne delatnosti. Internet Group i Kopernikus izričito odbijaju bilo kakvu odgovornost u vezi pružanja usluge prenosa multimedijalnog sadržaja. Ukoliko zakon ne dozvoljava takvu vrstu ograničenja odgovornosti, odgovornost Internet Group i Kopernikus biće ograničena, po izboru Internet Group i Kopernikus na jedno od sledećih varijanti: pružanje usluga na račun Kopernikus-a; iznos naknade za ponovno izvršenje usluge i izvršenje usluge ponovo po nižoj ceni.

7.4. Internet Group i Kopernikus ne snosi odgovornost ukoliko je sadržaj koji se prenosi preko servisa Daljinac protivan ustavu, zakonu ili bili kom podzakonskom propisu. Prethodno definisana zabrana ne znači istovremeno i postojanje obaveze pregleda multimedijalnog sadržaja koji se prenosi preko servisa Daljinac.

7.5. Korisnici garantuju da prilikom korišćenja servisa Daljinac neće koristiti sadržaje kojima se krše prava intelektualne svojine ili autorska prava bilo kog pravnog ili fizičkog lica.

8. Bezbednost

8.1. Internet Group i Kopernikus koristi sve potrebne tehničke i organizacione mere, kao i mere unutrašnje bezbednosne kontrole i bezbednosne kontrole podataka, radi zaštite korisnika protiv slučajnog gubitka ili promene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, ili protivpravnog korišćenja registrovanih podataka i ostavljenih informacija.

9. Neovlašćena upotreba

9.1. Servis Daljinac je namenjen i služi jedino kao podrška u radu kablovskih operatora. Bez pisane dozvole vlasnika miltimedijalnog sadržaja ili ovlašćenog distributera za prenos multimedijalnog sadržaja nije dozvoljena distribucija i prenos multimedijalnog sadržaja na internetu.

10. Ograničenje od odgovornosti

10.1. INTERNET GROUP I KOPERNIKUS NISU ODGOVORAN ZA MULTIMEDIJALNI SADRŽAJ (U DALJEM TEKSTU: „SADRŽAJ“) KOJI JE MOGUĆE PREUZIMATI NA SERVISU DALJINAC. INTERNET GROUP ZADRŽAVA PRAVO DA ODBIJE PRENOS MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA PO SVOM SOPSTVENOM NAHOĐENJU.

10.2. INTERNET GROUP I KOPERNIKUS NE PRUŽAJU NIKAKVU GARANCIJU ZA NAČIN I KVALITET PRUŽANJA KABLOVSKIH USLUGA NA SERVISU DALJINAC.

10.3. INTERNET GROUP I KOPERNIKUS ĆE NASTOJATI DA ODRŽAVAJU PRENOS MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA DOSTUPNIM, STABILNIM I SIGURNIM. PRENOŠENJE INFORMACIJA PUTEM SERVISA DALJINAC VRŠI SE PUTEM SREDSTAVA KOJI U MNOGIM SLUČAJEVIMA MOGU BITI NEDOSTUPNI USLED RAZLOGA KOJI SU IZVAN KONTROLE I NADLEŽNOSTI INTERNET GROUP I KOPERNIKUSA, TE OVE DVE KOMPANIJE NISU ODGOVORANE ZA TAKVO KAŠNJENJE, NEUSPEH, PREKID I/ILI NEPRAVILNOSTI U PRENOSU PODATAKA I/ILI INFORMACIJA ILI SADRŽAJA PUTEM SERVISA DALJINAC.

10.4. INTERNET GROUP I KOPERNIKUS ODGOVARA JEDINO ZA ŠTETU KOJU PRIČINI KORISNIKU NAMARNO ILI USLED GRUBE NEPAŽNJE.

11. Korišćenje istinitih identifikacionih podataka

11.1. Korisnici su obavezni da koriste svoje istinite identifikacione podatke prilikom registracije na servisu Daljinac.

12. Jednostrani raskid ugovornog odnosa od strane Korisnika

12.1. Korisnik ima pravo da, u bilo koje vreme, raskine ugovorni odnos za servis Daljinac pod uslovima iz tačke 6.2 ovih Pravila.

13. Reklamacija

13.1. Svaki Korisnik može uložiti reklamaciju na funkcionisanje servisa u bilo koje vreme. Reklamacija se dostavlja u pisanoj formi na adresu Internet Group d.o.o. Beograd, ul. Savski nasip br. 7, ili putem elektronske pošte na sledeću e-mail adresu: support@daljinac.rs. Internet Group i Kopernikus će ispitati reklamaciju i obavestiti korisnika o ishodu najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

14. Prava intelektualne svojine

14.1. Vizuelni ili grafički znakovi koji se nalaze na servisu Daljinac su registrovani žigovi Internet Group i njegova intelektualna svojina, sem žiga Kopernikus koji je intelektualna svojina Kopernikus Technology d.o.o. Beograd . Nije dozvoljena neovlašćena upotreba vizuelnih ili grafičkih znakova koji se nalaze na ovom internet servisu.

15. Odustanak od ugovora

15.1. Korisnik nema pravo odustanka od ugovora zaključenog za servis Daljinac u pogledu plaćene usluge iz odeljka 6. ovih Uslova korišćenja.

16. Delimična ništavost

16.1. U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova bude oglašena ništavom, nezakonitom ili nesprovodivom takva odredba će biti promenjena na način da se sa što manje izmena omogući njena punovažnost i sprovodivost. Ukoliko promena nije moguća, takva odredba se neće primenjivati, dok će ostale odredbe Uslova ostati na snazi.

17. Dejstvo Uslova korišćenja

17.1. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju definitivni i potpun sporazum u vezi sa ovde određenim predmetom i zamenjuju sve prethodne usmene ili pisane sporazume sa korisnicima u tom pogledu.

17.2. U pogledu ugovornog odnosa sa kablovskim operatorima ovi Uslovi korišćenja su dopunjeni ugovorom o poslovnoj saradnji i drugim zaključenim ugovorima. U slučaju sukoba između ovde sadržanih odredbi i odredbi pojedinačnih ugovora o poslovnoj saradnji, odredbe ugovora će imati prednost u odnosu na sadržaj ovih Uslova.

18. Viša sila

18.1. Internet Group, Kopernikus i Korisnici neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, povredu, kašnjenje ili neizvršenje odredbi ovih Uslova korišćenja koji su prouzrokovani usled više sile.

18.2. Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji su izvan kontrole ugovornih strana, i koji se nisu mogli predvideti ni sprečiti od strane pogođene višom silom.

18.3. Odredbe o višoj sili se međutim neće odnositi na obavezu plaćanja usluge izvršene od strane Internet Group i Kopernikus po ovim Uslovima korišćenja.

19. Sudska nadležnost

19.1 Prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, prihvatate i ugovarate ekskluzivnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, u vezi bilo kakvog spora koji može proisteći u vezi sa ovim Internet sajtom, njegovim zaposlenima, službenicima, provajderima telekomunikacionih usluga i sadržaja.

20. Opšte odredbe

20.1. Ovi Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme. Savetuje Vam se da pre upotrebe servisa Daljinac proverite važeće Uslove, budući da će Vas odredbe istih obavezivati.

20.2. Korisnik se obavezuje da omogući ažuriranje aplikacije odnosno preuzimanja unapređenja aplikacije koja su kreirana u obliku promene interfejsa, popravki grešaka, poboljšanja kompatibilnosti sa uređajima odnosno softverom, novih modula ili potpuno novih verzija aplikacije. Internet Group zadržava pravo da onemogući korišćenje apliakcije koja nije ažurirana odnosno zastarelih verzija aplikacije uz prethodno obaveštavanje korisnika. Za vreme nadograđivanja aplikacije ili radova na infrastrukturi koja omogućava korišćenje aplikacije, Servis odnosno pojedine njene funkcionalnosti mogu biti nedostupni.

20.3. Korisnik je saglasan da mu Internet Group sve relevantne informacije u vezi sa korišćenjem servisa Daljinac može prosleđivati putem sms-a, e mail adrese, web portala ili u mobilnim aplikacijama koje su sastavni deo servisa Daljinac odn. svih podataka ostavljenih prilikom registrovanja korisnika za upotrebu servisa Daljinac.